Fietsrapport Boechout/Vremde - 2012
Fietsbeleid
Inhoud

Duurzame mobiliteit, daar gaat het om in Boechout. En daarin speelt de fiets een belangrijke rol en vormt de fietser de basisschakel. Een fietsvriendelijke leefomgeving gestalte geven was en is een van de voorname opdrachten van het gemeentelijk beleid.

Boechout maakte daar in de voorbije legislatuur werk van. Het is niet toevallig dat de gemeente, als kandidaat ‘fietsvriendelijke gemeente van Vlaanderen’, de nominatie in haar categorie reeds binnen heeft – een definitieve uitspraak zal nog volgen.

We hebben de plannen en goede voornemens, die in beleidsdocumenten zijn terug te vinden, vergeleken met de toestand medio 2012, op het einde van de huidige legislatuur. Daartoe raadpleegden we de krachtlijnen zoals opgenomen in het Mobiliteitsplan uit 2005-2006, en de Beleidsnota (bestuursakkoord) van de huidige legislatuur 2007-2012. Hierin werden de prioritaire acties opgenomen, en we hebben deze geëvalueerd: uitgevoerd of in uitvoering? Tevens raadpleegden we het kandidaatstellingsdossier ‘fietsgemeente 2012’.

Al deze gegevens hebben we verzameld in de volgende samenvattende tabel.

Ter afronding bespreken we een aantal zogenaamd ‘flankerende maatregelen’.

Gebruikte afkortingen:
FV = fietsverbinding
FP = fietspad
FR = fietsroute
fss = fietssuggestiestrook

MOBILITEITSPLAN BOECHOUT
2005-2006
(bovenlokale fietsroutes en knelpunten)
BELEIDSNOTA 2007-2012
‘Investeren in fietspaden en fiets-infrastructuur’
Locatie - Project BELEIDSOPTIES (AL / NIET) UITGEVOERD OF IN UITVOERING
Hoofdfietsroute (bovenlokaal): langs de spoorweg  Lier – Antwerpen.
(Fietsonderdoorgang is te voorzien aan het station) 
FV   Spoorweglei – Molenlei (tot fiets- en voetgangerstunnel) Stationsomgeving (gepland maar nog niet in uitvoering)
 - Hangt samen met heraanleg stationsomgeving en Molen-lei / BMT-site
Alternatief functionele route:
Oude Steenweg –Binnensteenweg
(Lange  Kroonstraat: Zone 30)
  Project Oude Steenweg – Lange Kroonstraat Heraanleg Oude Steenweg – Lange Kroonstraat is uitgevoerd (ook fss in Lge Kroonstr.)
  FV Veldkant  (van fietstunnel  tot Borsbeeksesteenweg)   FV  Veldkant  wordt uitgevoerd (samen met Borsbeeksestwg.)
Alternatief functionele route:  Welvaartstraat-Zilverenhoek-Lange Kroonstraat-Heuvelstraat-Dr.Theo Tutsstr.-JFr.Willemsstraat- FV Bessemstraat – Welvaartstr.
(Fss: Heuvelstraat)
Project Boechoutselei/Welvaartstraat/
Zilverenhoek + omgeving Sint- Gabriël
Project is uitgevoerd
Functionele route: Hovesesteenweg- Alex. Franckstraat
(kruispunten en oversteekplaatsen aanpassen/veiliger maken)
FV  onderzoeken  Alex. Franckstr. (kapel)-Boshoek, dreef en Holleweg
FV  Doornstraat
Alex. Franckstraat en Boshoek
(omgeving Holleweg)
Alex. Franckstraat  - Sint Bavokerk
Alex. Franckstraat (tot Provinciestwg.)
Heraanleg kruispunt, fss en fietspad  is uitgevoerd;
Afbakenen en herprofileren fietspad: omgeving St Bavokerk  nog niet ok.
Functionele route: Gillegomstraat-Vremdesesteenweg –Berthoutstraat - Broechemsesteenweg FV Boechout-Vremde
FV Sneppenbosweg (aansl.  op Bulka)
Onderzoeken: FR Weversstraat-Groenstr.-Mussenhoevelaan
Project Vremdesesteenweg In  uitvoering:
Heraanleg wordt gerealiseerd, tevens veilige oversteek naar Bulka(recreatie)
Vremde:
Boechoutveldweg en Weversstraat
FV Boechoutveldweg, tussen Lindelei en Weversstraat
Fss:  deel  Weversstr.
Boechoutveldweg Vremde Heraanleg Boechoutveldweg: Verbinding is gerealiseerd.
Fietsuggestiestrook: Is gerealiseerd
Functionele route: Weversstraat – Boomkensstraat ;
Functionele route: Wommelgemsestwg.-Boomkensstraat-Speelhofweg (tot Eekstraat)
FV
FP  deel Wommelgemsesteenweg
FP  deel Broechemsesteenweg
Veiliger Fietsen in Boomkensstr.
Dorpskom Vremde


Project  Lindelei
Dorpskom Vremde: suggestiestroken gerealiseerd (fss)

Heraanleg /versmalling /fss Lindelei: is uitgevoerd
Functionele route: Borsbeekse-steenweg (tot N10 en naar Borsbeek) FV Kwakkelstraat (Schransstr.-tram-terminus)
FV Borsbeeksestwg.-Fr.Segersstraat-station Boechout
FP tss. Groenstraat - Vogeltjeswijk
Project
Fr. Segersstraat, Borsbeeksesteenweg en hoofdfietsroute  Molenlei
(stationsomgeving)
Fietspad is uitgevoerd
Project
Wordt uitgevoerd in 2012

Wordt uitgevoerd vanaf 2012
Hoofdfietsroute (bovenlokaal): langs de spoorweg  Lier – Antwerpen.
Fietsonderdoorgang is te voorzien aan het station.
FV Spoorweglei – Molenlei (tot fiets- en voetgangerstunnel) Stationsomgeving (Fr. Segersstr. / Spoorweglei – Molenlei) . Heraanleg stationsomgeving wordt uitgevoerd (in fasen);
. Doortrekken fietspad van Lier naar fietstunnel  onder spoor: wordt later uitgevoerd.
  FV onderzoeken tss. Broederlozestr. en Pietingbaan, met aansl. Wommelg. Aansluiting   Wommelgem (enkel onderzoek)
Fss: Boshoek
(tevens snelheidsbeperking)
  Boshoek: Fietspad Lint - Lier uitgevoerd.
FP naast spoorweg:   deel  op grondgebied Boechout
Alternatief functionele route:
Smeendijk –Nieuweweg;
FV Lispersteenweg
  FV Vremde - Lier Nog niet uitgevoerd
Algemeen   - Werk maken van dubbele  rijrichting fietsers.
 - Inventarisatie en voorzien van fietsenstallingen/schuilhuisjes  aan haltes openbaar vervoer
 - Afzonderlijk budget voor onderhoud  fietspaden,
 - Aankoop dienstfietsen voor verplaatsing gemeente-ambtenaren.
‘Fietspunt’ (samen met Mortsel en Hove) en fietsenstallingen zijn gerealiseerd nabijheid station – worden uitgevoerd: nieuw bushokjes, nog geen fietsenstallingen.
Apart Hoofdstuk:
Opwaarderen trage wegen
Trage wegen  opwaarderen als wandel- en/of fietspad, via
-  Werkgroep Trage Wegen
-  Inventariseren trage wegen
-  Herstel/bescherming
-  Signalisatie en bewegwijzeren
-  Opnemen in stratenplan
  Gedeeltelijk  uitgevoerd (onderhoud en opnemen in stratenplan) – verbetering van signalisatie en bewegwijzering is nodig.

 • Gemeente telt 12.700 inwoners, heeft weinig of geen industrie en in verhouding een grote oppervlakte (nl. 12 km x 6 km); een groot netwerk van straten en verbindings-wegen vergt ook grote budgetten;
 • Financiële inspanning: voor verbetering van de fietsinfrastructuur werd in de voorbije periode 3.089.000 euro besteed, dat is 30% van het globale infrastructuurbudget.
 • Inspanningen voor fietspromotie en stimuleren van het fietsgebruik , o.m.
  • bij aanleg of heraanleg van wegen wordt uitgegaan van de verplaatsingsbehoeften van de fietser,
  • samenwerking met buurgemeenten Hove en Mortsel (o.m. heraanleg lange grensstraat, en Fietspunt met NMBS)
  • communicatie en artikels in maandelijks gemeentelijk infoblad ‘t Forum
  • ondersteunen van acties van de Fietsersbond
  • samenwerking met de verschillende scholen (verkeerswerkgroepen) en schoolacties
  • acties ‘Met belgerinkel naar de winkel’ en ‘Dag van de hoffelijkheid’
  • Trage Wegen: inventarisatie en heraanleg ; inventarisatie in samenwerking met de vzw ‘Trage Wegen’.

De plannen en intenties op korte termijn uit de Beleidsdsnota 2007-2012 werden grotendeels uitgevoerd, behalve de grotere projecten die nog in uitvoering zijn: nl. aansluiitend bij het nieuwe tramstation (Kapenberg) en spoorweg-stationsomgeving (o.m. Fr. Segersstraat), evenals heraanleg van Borsbeeksesteenweg (kant ’t Kasteeltje, tussen Provinciesteenweg en Binnensteenweg) en Vremdesteenweg die momenteel in uitvoering zijn en tegen einde 2012 afgerond.

Naar de toekomst toe verwijzen we naar het Memorandum van de Fietsersbond en de aanbevelingen en prioriteiten die reeds eerder, naar aanleiding van de contacten met het gemeentebestuur, zijn aan bod gekomen.

We pleiten voor volgende te realiseren doelstellingen:

 1. Planmatige aanpak: nl. fietsbeleidsplan en fietscirculatieplan;
 2. Directheid: aangepaste en voldoende fietsparkeervoorzieningen;
 3. Veiligheid: conflictarme kruispunten en fietseducatie voor jong en oud!
 4. Comfort: goed onderhouden fietspaden;
 5. Aantrekkelijkheid: functionele bewegwijzering en sensibiliserende campagnes.