Fietsrapport Edegem - 2014
Fietsbeleid
Inhoud

Fietsers zijn als bijen: als je er veel ziet, is de omgeving gezond.

Een gemeente doet er goed aan om in te zetten op meer fietsers. Zo wordt de fiets de basis van een goed lokaal mobiliteitsbeleid. Je vindt er alles over in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2012.

Hoe zat het in de huidige legislatuur?
Wat zeiden het bestuursakkoord 2007-2012 en andere beleidsdocumenten over fietsbeleid, en wat is daarvan ook echt waargemaakt anno 2012?
Wordt er werk gemaakt van het gemeentelijk mobiliteitsplan?
Hoe communiceert de gemeente over zijn fietsbeleid?


We bekeken een aantal gewestwegen, gemeentewegen en fietsroutes aan de hand van drie plannen van de gemeente Edegem: het Mobiliteitsplan (2002), het Bestuursakkoord 2007-2012 en het Strategisch Project 2008-2017.

In het Mobiliteitsplan 2002 werden 10 prioritaire acties gedefinieerd en werden concrete voorstellen gedaan voor het verbeteren van (boven)lokale fietsroutes. Deze werden door ons geëvalueerd. Het Strategisch Project 2008-2017 behandelt meer fietsgerelateerde onderwerpen dan het Bestuursakkoord 2007-2012. We maakten bij onze analyse ook dankbaar gebruik van de evaluatie van het mobiliteitsplan door de Milieuraad van 28/11/2011.

We verzamelden alle gegevens in een samenvattende tabel. In de laatste kolom beschrijven we de toestand anno 2012 en
kijken of er iets veranderd is in de bijna voorbije legislatuur.

Daarnaast bespreken we zogenaamde flankerende maatregelen: fietspromotie, -educatie, regelgeving.

LOCATIE Wat zegt het MOBILITEITSPLAN 2002 hierover? Wat zegt het BESTUURSAKKOORD 2007-2012 hierover? Wat zegt het STRATEGISCH PROJECT 2008-2017 hierover? DE TOESTAND IN 2012: Gerealiseerd of in uitvoering?
Gewestwegen
Prins Boudewijnlaan Betere oversteekbaarheid Edegem vraagt aan het gewest een beveiligde oversteekplaats halfweg tussen Drie Eikenstraat en Kerkplein en aan de Terelststraat Oversteekplaats ingericht ter hoogte van Carrefour Noord: oversteekbaarheid onveranderd. Komt ook naar boven als prioriteit bij knelpunten.
Zuid: herinrichting gepland aan HEKLA/Indika met verbeterde oversteekbaarheid. Zone 90 Kontich werd zone 70.
Drie Eikenstraat ten westen van Prins Boudewijnlaan / E19-afrit Herinrichting met beveiliging afrit bij prioritaire top 10 Rechtstreekse afrit naar UZA/UA door nieuwe ventweg langs Drie Eikenstraat, afschaffing verkeerslichten. Nieuwe rotonde bij toegang UZA Heraanleg van het stuk tussen Prins Boudewijnlaan en E19 volgens een nieuw profiel, met gescheiden fietspaden en nieuw concept kruispunt Ter Borchtlaan/Joe Englishlaan Fietspad ten westen van E19 door gewest gerealiseerd.  Opgeheven verkeerslicht creëert meer conflict met E19 verlatend verkeer. Rond punt UZA gerealiseerd. Heraanleg met vrijliggend fietspad tussen Prins Boudewijnlaan en E19 gepland.
Boniverlei In streefbeeldstudie verlenging N171 Verkeerslicht thv Romeinse Put. Dynamisch verkeerslicht aan oversteekplaats Hagedoornlei Beveiligde oversteekplaatsen ter hoogte van Brandweerkazerne en Buizegemlei Geen verkeerslichten geplaatst. Tweerichtingsfietspad in zeer slechte staat. Wandelweg brandweerkazerne eindigt zonder geleide oversteek
Wilrijkstraat       Fietspaden gedeeltelijk geherasfalteerd. Onderhoud begroeiing laat te wensen over. Nieuw knelpunt voor oversteek vanuit UZA. Nieuw knelpunt voor oversteek thv Drie Eikenstraat
Gemeentewegen
Centrum Versterken centrumfunctie bij prioritaire top 10   Doelveldstraat krijgt een grondig onderhoud. In dit kader worden voetpaden en wegdek vernieuwd. Uitgevoerd: nieuwe bilaterale fietssuggestiestroken rond Gemeenteplein. Zone 30 rond Gemeenteplein. Zeer befietsbaar plein: woonerf.
Nieuw knelpunt voor afdraaiende fietsers van Hovestraat naar Strijdersstraat: verdrukking door tegemoetkomend autoverkeer dat bocht afsnijdt.
Hovestraat Verbetering fietsvoorziening Hovestraat     In tegenstelling tot nieuw asfalt op rijbaan, is de "gesmeerde toplaag" op de aanliggende oude betonnen fietsstrook al afgesleten: zeer slecht comfort (zie Comfortmeting). Komt ook als prioriteit naar boven bij enquête Knelpunten
Kontichstraat Belangrijk in kader van fietsroutenetwerk   In de Kontichstraat wordt werk gemaakt van het voetpad, het fietspad en de bomen Kontichstraat heraangelegd met iets breder fietspad en buffer; echter in tegels, niet in asfalt
Drie Eikenstraat ten oosten van Prins Boudewijnlaan     Aanleg oversteekplaats aan het Zwaluwnest Niet gerealiseerd
Buizegemlei Herinrichting als zone 30 bij prioritaire top 10     Zone 30 Gerealiseerd. Fietsers soms in verdrukking door asverschuivingen. Oversteekbaarheid Boniverlei niet verbeterd
Grijpegemplein - Molenlei - Lourdeslaan     Lourdeslaan (inclusief Grijpegemplein) is aangepast om veiligheid te verhogen en snelheid autoverkeer te doen dalen Grijpegemplein heraangelegd, oversteek Molenlei verbeterd. Lourdeslaan: 2 snelheidsremmers aangelegd.
Fietsroutes
Hof Ter Linden (zie Binnenwegen F01, F02, FX) Parkroute 2 "Cultuuras" Edegem Centrum richting Fortwijk Nieuwe fiets- en wandelverbinding ten oosten van het Hof Ter Linden en over de oude voetweg nr. 13 Realisatie van een voet- en fietsverbinding van het Zwaluwnest (Drie Eikenstraat) naar het Kerkplein en naar de collegewijk Aankoop Hof ter Linden samen met provincie en Vlaamse overheid. Kwaliteit van bestaande fiets- en wandelwegen niet verbeterd. Nieuwe fiets/wandelwegen beloofd.
Fietsdoorsteken "Cultuuras" (achter KTA, Hagedoornlei-Hemeryckxlaan, Rotenaard-Mechelsesteenweg) Parkroute 2 "Cultuuras" Edegem Centrum richting Kontich: verbeteren fietsdoorsteken     Kwaliteit fietsdoorsteken niet verbeterd : zie Binnenwegen C02, B03, B08, B09)
Zone Prins Boudewijnlaan-Kattenbroek Parkroute 3 "Sportas". Accentueren kruispunt Pr Boudewijnlaan-Kattenbroek. Uitobuwen sportcampus (fietsenstallingen, ...)   Heringericht aan Kattenbroek en HEKLA Herinrichting gepland aan HEKLA/Indika met verbeterde oversteekbaarheid. Zone 90 Kontich werd zone 70. Fietsenstalling aangelegd aan sporthal Kattenbroek (zie Fietsparkeren M14)
Vallei Edegemse beek Parkroute 4: parallel met de Edegemse beek tussen Buizegem en de Sportcampus Kattenbroek, met realisatie van bijkomende fietstunnel onder E19 richting Aartselaar     Onbestaand
Fietsdoorsteek Kontichstraat - Arendsnest (zie Binnenweg C03)   Van zodra er juridische duidelijkheid is zal de oude onverharde verbinding terug verbeterd worden voor fietsers en voetgangers Ook herleggen we de voet- en fietsverbinding tussen de Boerenlegerstraat en de Kap. Smitslaan Gemeente heeft doorgezet in gerechtelijke stappen, met gunstig resultaat.
Wegdek onveranderd en niet bruikbaar bij nat weer
Leopold III lei       Knip voor autoverkeer, omgevormd in binnenweg; echter storende drempel en geen geleide oversteek Boniverlei (zie Binnenweg B01)

Flankerende maatregelen
Nieuwe verkavelingen
(Boniverlei, Molenveld, Extractions De Smet, Reco Mechelsesteenweg, Lode de Boningestraat)
Geen vermelding van voorzieningen voor fietsparkeren thuis in deze nieuwe projecten
Schoolomgevingen Gemeente ondersteunt GO's. Fietseducatie onder begeleiding van HEKLA.
Echter versnippering van fietsondersteunende maatregelen (gemeente, provincie, voetgangersbeweging …)
Samenwerking Hove-Edegem-Mortsel Actieve ondersteuning van aanmaak Slimmewegenkaart door duurzaamheidsambtenaar, en distributie van deze kaart.
HEM project niet verder ondersteund.
Slimmewegenkaart niet online gebruikt, en geen ondersteuning voor gebruik in basisscholen
Woonwijken / Zone 30 In woonwijken wordt het statuut van een zone 30 ingevoerd in functie van de aanpassing van het straatbeeld.
Onvoldoende signalisatie en communicatie naar de weggebruikers toe.
Promotie fietsgebruik
  • Laatste jaargang 'Edegem vandaag': bij evenementen wordt publiek uitgenodigd met de fiets te komen of fietsparking te gebruiken. Bij uitleg over nieuwe verkavelingsprojecten of heraanleg centrum wordt wel over autoparkings, niet over fietsparkings geschreven.
  • De gemeente promoot aktief ‘Belgerinkel naar de winkel’.
  • Er zijn dienstfietsen zodat het personeel van de ene campus naar de andere kan fietsen.
  • Laadpalen voor een elektrische fiets staan thv het nieuwe gemeentehuis.

Nog maar enkele grote projecten hebben plaatsgegrepen. Deze beoordelen we globaal als gunstig.

De pijnpunten zijn gekend op het gemeentelijk grondgebied. De voorgestelde oplossingen in het beleidsplan, en later in het strategisch project, zijn
ambitieus en zullen met open armen worden ontvangen.

We pleiten echter ook voor aandacht voor kleine knelpunten. Preventief dient bij overeenkomsten met aannemers duidelijk met een ‘fietsersoog’
gewezen worden op het belang van naadloze overgangen van stoepen, fietspaden, goten. Ook aandacht voor een veilige doorgang voor fietsers tijdens de
werken moet afgedwongen worden. De aangebrachte knelpunten door fietsers, o.a. bij de jaarlijkse knelpuntentocht met de verkeerscel, dienen beter
opgevolgd te worden. Snel reageren door de dienst uitvoering op kleine ongemakken vermindert irritatie bij vele weggebruikers, en dit voor een
relatief kleine inspanning.

We constateren een groeiende aandacht voor een veilige omgeving voor de actieve weggebruikers. We hopen we op een blijvende
mentaliteitsverandering bij het gemeentebestuur. Het promoten van de fiets voor dagdagelijks verkeer van eigen personeel en van Edegemnaars,
het zorgen voor veilige fietswegen, het overstijgen van het lokale door contacten met buurgemeenten vormt een antwoord op hedendaagse mobiliteits-,
financiële, veiligheids- en gezondheidsvraagstukken. De Fietsersbond geeft hiervoor alvast het goede voorbeeld!