Fietsrapport Edegem - 2015
Knelpunten
Inhoud
 1. Inleiding
 2. Methode
 3. Kaart
 4. Details
 5. Besluit


Wie geregeld in Edegem fietst, is het wellicht opgevallen dat er de laatste jaren al heel wat ten goede is veranderd voor de fietsers. We denken aan de heraanleg van de Kontichstraat en van het Grijpegemplein. Dit zijn enkele mooie voorbeelden van onze volgehouden inspanningen voor comfortabeler en veiliger fietsverkeer in Edegem. Er werden ook enkele kruispunten veiliger gemaakt. Daarnaast werden nog een 20-tal kleine knelpunten (zoals putten in de weg) door ons aan de wegbeheerder gesignaleerd en door deze laatste opgelost.

Verkeersveiligheid is één van de belangrijkste redenen om de fiets te laten staan. Meer veiligheid zorgt voor meer fietsers. Een traject waar fietsers zich niet veilig voelen, of waar het comfort zodanig slecht is dat fietsers het mijden, wordt een knelpunt. Lees verder in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2012, punt 3 Veiligheid.Waar liggen de belangrijkste knelpunten volgens de gebruikers zelf? Om op die vraag een antwoord te vinden hielden wij op de jaarmarkt 2014 de actie "WAAR FLIPT JE FIETS?".
Zo'n 20 Edegemse fietsers hebben knelpunten voorgesteld, die op een grote kaart werden aangeduid.

Fietsersbond Edegem heeft deze input gecombineerd met de resultaten van een eerdere enquête uit 2015, waaraan 79 personen deelgenomen hebben (40 leden en 39 niet-leden).

Uiteraard zijn er ondertussen ook al knelpunten opgelost, en in maart 2015 werd een verse lijst opgemaakt die u hier ziet.

UPDATE 25 april 2015:
Op 21 april 2015 werd de jaarlijkse "Fietsknelpuntentocht" gefietst met medewerkers van gemeente en politie.
We hebben de meeste knelpunten bezocht en besproken. Hier kan u het verslag van de tocht lezen.Kaart Knelpuntenenquête Fietsersbond Edegem weergeven op een grotere kaart.De tabel hieronder geeft het overzicht van de knelpunten waarop je in de enquête kon scoren. Deze selectie is gebaseerd op een keuze die we maakten vooral op basis van veiligheid en risico op ongevallen. Knelpunten die eerder te maken hebben met fietscomfort, fietsstallingen of trage wegen werden in mindere mate in de enquête opgenomen. Deze problemen komen immers in de andere luiken van het fietsrapport (fietsparkeren, comfortmeting en binnenwegen) ruim aan bod.

Bij elk punt hebben we het probleem kort omschreven en hebben we tevens een voorstel ter verbetering genoteerd. In een aantal gevallen vind je ook een verwijzing naar fiches met meer gedetailleerde informatie die we eerder opmaakten.

De tabel geeft meteen ook het resultaat van de bevraging: de punten met de hoogste scores (+100) worden eerst en in een donkere kleur getoond, gevolgd door de punten met een score tussen 51-100 en door de punten met een score kleiner dan 51.

Klik op de naam van het knelpunt om de fiche met details te lezen.

  Knelpunt Score Omschrijving Voorstel fietsersbond
         
kp_14 14. Prins Boudewijnlaan: uiterst gevaarlijk oversteken 193 Er wordt op de Prins Boudewijnlaan zeer snel gereden, zeker sinds de heraanleg met prima asfalt. De oversteekplaatsen zijn uitgevoerd zonder zebrapaden of fietsblokken. Het oversteken is voor alle zachte weggebruikers een hachelijke onderneming.
 1. Max. snelheid 50 km/u in bebouwde kom
 2. Snelheidsbeheer door handhaving, evtl. met vaste camera's
 3. Ter hoogte van de oversteekplaatsen slechts 1 rijstrook voor elke richting
 4. Doorsteken voor auto's loskoppelen van de kruispunten (cfr. dodelijk ongeluk Ter Tommenstraat)
 5. LARGAS-principe invoeren voor betere doorstroming aan lagere snelheid (veiligheid en leefmilieu)
kp_03 3. Strijdersstraat: fietsers in verdrukking 146 De fietsers rijden in beide richtingen over de smalle fietssuggestiestrook. Het drukke verkeer komt gevaarlijk dicht bij de fietsers, die ook vaak moeten uitwijken voor parkeermaneuvers. Voor lijnbussen moeten tegenliggende fietsers soms zelfs uitwijken tot op de stoep. De Strijdersstraat is dus te smal voor zowel parkeerplaatsen, als fietsers in beide richtingen, en auto's, autobussen en plaatselijk vrachtverkeer. De auto's wringen zich tussen te fietsers en overtreden daarbij twee keer de wegcode:
 • art. 22ter1 verbied het links inhalen op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87
 • art. 40ter verplicht de bestuurder om minstens 1 meter vrije ruimte te laten tussen zijn voertuig en de fietsers.
 1. Toezicht op naleven max. snelheid zone 30 en op het inhaalverbod op verhoogd wegdek
 2. Schrappen van parkeerplaatsen aan de linkerzijde zodat tegenliggende fietsers op een afgescheiden fietspad kunnen rijden.
 3. In de linkse bocht naar de Hovestraat wegmarkering aanbrengen om fietsers in tegenrichting te beschermen
kp_07 7. Hovestraat: ondermaats fietspad 136 De huidige fietsstrook biedt de vele fietsers onvoldoende veiligheid en comfort. Toen de auto's enkele jaren geleden nieuw asfalt kregen, werd het zgn. fietspad opgelapt met een rode laag. Ondertussen is deze laag versleten, waardoor het fietsen er nog onaangenamer wordt dan het vroeger was.
 1. Gezien het drukke verkeer is hier een volwaardig verhoogd comfortabel fietspad aangewezen.
kp_11 11. Boniverlei: fietspad in slechte staat 118 Over heel de lengte is het tweerichtingsfietspad veel te smal en in slechte staat met veel oneffenheden. Op deze lange rechte straat houden niet alle chauffeurs zich aan de 50 km/u-limiet. Oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers zijn te onveilig. De auto's kregen onlangs nieuw asfalt. De fietsers werden weerom vergeten ...
 1. Heraanleg van het fietspad conform vademecum fietspaden
 2. Oversteekplaatsen beter signaleren (bv. zoals aan de Hagedoornlei)
 3. Snelheidsbeheer door handhaving, evtl. met vaste flitspaal
kp_15 15. Drie Eikenstraat: ondermaats fietspad 109 De Drie Eikenstraat heeft zeer druk verkeer. Op het stuk tussen Prins Boudewijnlaan en de E19-brug ligt geen volwaardig fietspad, maar slechts een aanliggende fietsstrook in slechte staat. Het verkeer rijdt er vaak sneller dan de toegelaten 50 km/u.
 1. Aanleg volwaardig vrijliggend fietspad
 2. Beveiligen van de oversteekplaatsen
 3. Snelheidshandhaving
kp_01 1. Kasteelweg Hof Ter Linden: slechte kasseien 108 Kasseien en asfalt in slechte staat. Dit maakt het fietsen weinig comfortabel en hier en daar ook gevaarlijk.
 1. Aanleggen vlakke fietsstrook in natuurlijk materiaal dat past in de omgeving en comfortabel fietst
kp_02 2. Kruispunt Drie Eikenstraat - Strijdersstraat 106 Auto's die van de Strijdersstraat komen en die rechts afslaan naar de Drie Eikenstraat, verdringen de fietser die de Strijdersstraat wil blijven volgen richting Kontich.
 1. Betere signalisatie van de rand van de voorrangsweg (Strijdersstraat)
kp_02 4. Doelveldstraat: fietsers in verdrukking 99 De Doelveldstraat is erg smal en slikt veel verkeer. Er wordt soms buiten de parkeerstroken geparkeerd. Auto's en autobussen passeren fietsers op minder dan 1 meter bij het inhalen. Fietsers komen er in verdrukking
 1. Heraanleg met ruime fietssuggestiestrook of fietspad
 2. Parkeerplaatsen verhuizen naar de randparkings en de vrijgekomen plaats benutten voor groen, bredere voetpaden, straatmeubilair en tegenrichtingfietspad.
kp_06_1

kp_06_2

6.Oude Godstraat: oversteken Molenlei en R. Keldermansstraat 85 Moeilijke en onduidelijke oversteek ter hoogte van Molenlei en Rombaut Keldemansstraat. Wegmarkeringen ontbreken voor links afslaande fietsers.
 1. (Her)aanbrengen fietsstrepen
 2. Herstelling straatrand
kp_13 13. Boerenlegerstraat: archi-slecht gevaarlijk wegdek 69 De Boerenlegerstraat ligt er ter hoogte van het Arendsnest zeer slecht bij (veel gevaarlijke putten, modder en slecht liggende kasseien). Nochtans werd deze straat vroeger veel gebruikt door fietsers.
 1. Heraanleggen met kasseien over ganse lengte, met zijdelingse fietsstroken in natuurlijk materiaal dat comfortabel fietst
 2. De straat doorknippen voor autoverkeer, zodat sluipverkeer wordt geweerd
kp_08 8. Frans Bernaertstraat - Vrijwilligersstraat 60 Kasseien liggen er erg slecht bij. Veel fietsers rijden dan ook op het voetpad tot ergernis van de bewoners. Veel automobilisten gebruiken deze straten om de files in het centrum te ontwijken, wat deze weg geen goed doet.
 1. Fietspad aanleggen
 2. Een andere oplossing bestaat er in deze straten autoluw te maken (geen doorgaand autoverkeer) en asfalt te leggen.
kp_16 16. Ter Borchtlaan: drukke straat zonder fietspad 51 De Ter Borchtlaan is breed en er zijn geen snelheidsremmers tussen de Timmerdonckstraat en de Drie Eikenstraat. Er wordt snel gereden en op het kruispunt met de Drie Eikenstraat kunnen auto’s die rechts afslaan fietsers de pas afsnijden.
 1. Meer snelheidsremmende maatregelen
 2. Oversteekbeveiliging aan Drie Eikenstraat
kp_12 12. Kruispunt Hovestraat-Boniverlei 44 Hoe moet de fietser hier afslaan richting Edegem-centrum? Ook komende van de andere kant is dit een probleem.

Waar moet de fietser stoppen bij rood licht? Als hij tot aan het zebrapad rijdt, staat hij in de weg voor auto's die van Hove komen en rechts afslaan naar de Mechelsesteenweg.

 1. Heraanleg kruispunt met duidelijke scheiding fietsers/auto's
kp_10 10. Buizegemlei:fietsers in verdrukking 37 Buizegemlei: sinds deze straat is heraangelegd durven veel fietsers deze straat niet meer gebruiken en verbieden veel ouders hun kinderen hier nog te fietsen. De asverschuivingen missen hun effect omdat auto's de bochten afsnijden en daarbij de fietsers in de verdrukking rijden. Nu ook nog de alternatieve trage weg is afgesloten alsook de doorsteek van de Jan Verbertlei, kan door deze wijk haast niet meer veilig worden gefietst.
 1. volgehouden snelheidscontroles
 2. doorgaand verkeer omleiden
 3. alternatieve fietswegen aanleggen i.p.v. afschaffen (onlangs is het doorsteekje tussen Jan Verbertlei en Past. Woutersstr. verdwenen!)
kp_09 9. Lourdeslaan: drukke straat zonder fietspad 30 De Lourdeslaan is een lange rechte straat, waar vooral tijdens de ochtendspits veel doorgaand sluipverkeer door rijdt om de files in het centrum te ontwijken. Deze straat nodigt uit om snel te rijden. Fietsers komen in verdrukking, zeker wanneer er auto's geparkeerd staan.
 1. Aanleggen fietspad of autoluw maken
 2. Aanbrengen snelheidsremmers bv. asverschuivingen met middenberm (anders werken ze niet)
kp_05 5. Patronaatstraat: chaotisch autoverkeer, gevaarlijk fietsen 18 De Patronaatstraat is zone 30, maar het bord is haast niet zichtbaar door geparkeerde voertuigen. Fietsers in tegengestelde richting komen in de verdrukking door de te smalle straat. Voorbij de school is er een onoverzichtelijke bocht door links geparkeerde auto's.
 1. Heraanleg met plateau’s aan de zebrapaden
 2. Gemotoriseerd verkeer aan de kant van het centrum enkel voor bewoners toelaten. Ouders die kinderen met de auto willen brengen, moeten de parking op en afrijden via de Terlindenlaan.
 3. fiets-en wandelverbinding tussen school en dreef, zodat fietsers zich niet tussen de auto's moeten mengen


De Fietsersbond Edegem verwacht van de gemeente dat zij de geïnventariseerde problemen opneemt als uitdagingen om in de komende beleidsperiode de knelpunten weg te werken en de veiligheid van de fietsers te bevorderen. De Fietserbond is er zich van bewust dat niet alle problemen tegelijk opgelost kunnen worden, maar verwacht wel een concreet initiatief dat rekening houdt met de prioriteiten van de Edegemse fietsers. Meer in het bijzonder vraagt de Fietsersbond om zich te focussen op de top 5 knelpunten:

1. Prins Boudewijnlaan: uiterst gevaarlijk oversteken.
Ondanks de aandacht voor dit knelpunt in het Mobiliteitsplan 2002, het bestuursakkoord 2007-2015 en het strategisch project 2008- 2017, is in de afgelopen beleidsperiode de oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan niet verbeterd. Integendeel, door de toenemende drukte wordt het oversteken als maar moeilijker. In de enquête steekt dit knelpunt er met kop en schouders bovenuit. Allicht heeft dit ook te maken met het feit dat er op deze weg zware ongelukken hebben plaatsgevonden, soms helaas met dodelijke afloop. Onze afdeling heeft dit knelpunt als prioriteit gesteld sinds haar oprichting in 2003. We hebben in 2007 een concept van mogelijke oplossing voorgesteld. Ondertussen raast het moordend autoverkeer op deze weg verder en worden mensen gedood en gewond in vermijdbare ongevallen.

2. Strijdersstraat: fietsers in verdrukking
Dit probleem krijgt terecht een hoge prioriteit van veel fietsers. Ondertussen is de heraanleg van het gemeenteplein klaar en wordt duidelijk dat het tegenrichting fietsen in de Hovestraat even problematisch wordt. Ook al was hier voldoende ruimte, toch werd de rijweg veel te smal uitgevoerd en is dezelfde fout gemaakt als in de Strijdersstraat, met name links parkeren. De bocht Strijdersstraat-Hovestraat is bovendien uiterst gevaarlijk voor fietsers.

3-4-5: Ondermaatse fietspaden van de Hovestraat, Drie Eikenstraat en Boniverlei
Terwijl de auto's hier en daar nieuw asfalt onder de wielen hebben gekregenmoeten de fietsers blijven fietsen op te smalle en gevaarlijke fietspaden waarvan het rijcomfort de afgelopen jaren verder achteruit ging. Fietsen op zich is best prettig, maar niet in deze straten. Om meer mensen op de fiets te krijgen voor korte verplaatsingen, moet hier echt wel iets aan worden gedaan.

Verder vormt de aanschaf van het Hof Ter Linden een goede aangelegenheid om het fietscomfort en -veiligheid van de Kasteelweg gevoelig te verbeteren.

Tot slot: de andere knelpunten mogen niet uit het oog worden verloren. Ongetwijfeld kunnen er een aantal minder prioritaire knelpunten vrij eenvoudig worden opgelost, zoals ontbrekende wegmarkeringen en het wegnemen van ongelijke overgangen.