Fietsrapport Hove - 2024
Fietsbeleid
Inhoud

(wat we vragen aan de volgende legislatuur schreven we neer in ons memorandum)

Voor de evaluatie van het fietsbeleid kijken we naar de verwezenlijkingen van het bestuursakkoord en de vergelijking met ons vorige rapport.

In het bestuursakkoord 2019 - 2024 werden een aantal beloftes gemaakt ten voordele van de fiets, voornamelijk in "Vlot en veilig door Hove"". Hieronder citeren we schuin gedrukt en tussen "" er in het bestuursakkoord staat. Daarachter > schrijven we wat wij hebben waargenomen op het terrein.

Voor wat betreft beleidsdoel 6:
 • "We zorgen voor een fietsplan met kindvriendelijke, veilige routes naar school, speelpleinen, bibliotheek, kinderopvang, park, ..."
  > Dit plan hebben wij nooit gezien en vinden we ook niet terug op de gemeentelijke website.

 • "Het principe blijft in het centrum dat de fietser de snelheid bepaalt."
  > Ondertussen is nagenoeg onze hele gemeente een zone 30 en werden enkele straten 'fietsstraat'. Als in het centrum de fietser de snelheid moet bepalen, hoopten we stiekem dat er ook fietsstraten in het centrum kwamen. Nu vinden we weinig samenhang in de straten die het statuut van fietsstraat kregen.

 • "We ontwikkelen deze plannen samen met de Hovese scholen."
  > Wij weten niet of het fietsplan opgemaakt is met de scholen. Indien dit gebeurd zou zijn, vinden we het spijtig dat onze Fietsersbondafdeling niet betrokken was.

 • "De meest gefrequenteerde oversteekplaatsen fietsvriendelijker maken."
  > Verschillende oversteekplaatsen werden gemarkeerd.

 • "Extra veiligheid creëren bij de afwikkeling van autoverkeer aan de Hovese scholen d.m.v. vlinderoversteekplaatsen."
  > Wij zijn blijer met de ingevoerde 'schoolstraat' dan met vlinderoversteekplaatsen.

 • "De ontwikkeling van fietsstraten."
  > Er kwamen in onze gemeente meerdere fietsstraten. Ze zijn echter weinig aangeduid en onsamenhangend.

 • "Betere aansluitingen aan de knooppunten van de Fietsostrade F1."
  > De grootste kans die onze gemeente hiervoor had was het bestendigen van de proefopstelling voor een filter voor autoverkeer aan de Beekhoekstraat. De gemeente heeft echter gekozen om de filter niet te behouden. Samen met de provincie heeft de gemeente er dan wel een veiligere oversteek met fietsers in de voorrang van gemaakt. Aan de Groenstraat starten de verbeteringswerken van provincie, Mortsel en Hove nu nog op. Aan de andere aansluitingspunten (rotonde J.F. Gellyncklaan en Kapelstraat) wijzigde niets.
Beleidsdoel 7:
 • "We maken een inventaris op van de straten (rijbaan, fietspaden, voetpaden) i.f.v. onderhoud en verkeersveiligheid. We doen dit jaarlijks en willen zo een belangrijke inhaalbeweging maken."
  Wij hebben geen weet van een gemeentelijke inventaris van de fietspaden, noch een duidelijke prioritering. Zo’n plan zou alleszins een mooie leidraad kunnen zijn.

 • "We willen de rust laten terugkeren na de vele omleidingen door de Veldkant-Noord. We voorzien maatregelen ifv snelheidsbeperkingen. Ook voor fietsers moet de doorsteek van deze wijk veiliger worden."
  > Er werden een aantal snelheidsremmende maatregelen genomen in combinatie met ontharding. Dat is een goed samengaan. Hier zou echter nog structureler gedacht mogen worden in functie van de verkeersveiligheid en het totaalbeeld van de straten.

 • "Ook de Lege Veldkantlaan mag terug ontlast worden. We zoeken ook daar naar snelheidsverminderende oplossingen en onderzoeken hoe we de fiets- en voetpaden daar kunnen optimaliseren."
  > In deze heel brede woonstraat kwamen enkele wegversmallingen die onthard werden. Het zijn er een beperkt aantal. Het voetpad aan 1 kant werd ook onthard. Er zijn geen fietspaden.

 • "We zorgen voor een heraanleg van de rijbaan van de Molenstraat waarbij we de snelheid drukken en de parkeerdruk verlichten. We onderzoeken de invoering van enkelrichtingsverkeer van de Nieuwstraat richting de Dumortierstraat."
  > ?

 • "We voorzien een structurele aanpak voor de Jan Frans Gellyncklaan (deel 1 van het rondpunt tot de N1)"
  > Deze straat kreeg een nieuwe aanleg met een tweerichtingsfietspad in mooi nieuwe asfalt. Dat fietst zeer aangenaam en is een heel grote verbetering ten opzichte van het vorige fietspad.
Beleidsdoel 8:
 • "We willen dat de stationsparking optimaal wordt gebruikt. Dit kan de parkeerdruk op de Bloemenwijk en het Centrum verder doen dalen. We zetten hierbij in op verdere sensibilisering en starten gesprekken met de NMBS om een schaalvergroting te onderzoeken."
  > De stationsparking staat bijna nooit helemaal vol. Tellingen leren ons dat er bij hoge bezettingen van de parking nog tientallen parkeerplaatsen vrij zijn. Die ruimte zien wij graag vrijkomen voor de fietsostrade ipv meer stilstaande auto’s. Het aanbod en de veiligheid wat betreft fietsenstallingen aan het station is ons inziens een veel belangrijker knelpunt.
Beleidsdoel 10:
 • "We smukken de fietserstunnels aan de Kasteelstraat en het Station op."
  > De tunnel aan het station ziet er heel mooi uit, die aan de Kasteelstraat mag ook opgesmukt worden.

Hieronder citeren we schuin gedrukt en tussen "" wat we in ons vorige fietsrapport hebben aangekaart. Daarachter > schrijven we wat we deze legislatuur hebben ervaren.

 • "Er is in onze gemeente geen mobiliteitsplan, laat staan een fietsbeleidsplan."
  > Dat is er nog steeds niet. Wij blijven vragende partij omdat dit vertrekt vanuit een visie en vermijdt dat er ad-hoc maatregelen worden genomen die niet altijd passen in het bredere kader.

 • "De zone 30 is niet alleen behouden gebleven, maar zelfs nog uitgebreid (o.a. Leliestraat, M. Vermeeschlaan, Wanninckhove,...). Van voortschrijdend inzicht gesproken! Voor ons prima beslissingen. Het is wel belangrijk dat men in dit verband niet alleen borden plaatst, maar dat er ook zeer geregeld controle moet zijn op de naleving van de snelheidsbeperking."
  > Ook deze legislatuur is de zone 30 verder uitgebreid en lijkt het er ook op dat er meer controle is. Een beredeneerde, onderbouwde visie op de zone 30 en de al dan niet hiërarchie in de Hovese wegenstructuur zou echter wel welkom zijn als houvast voor verdere maatregelen.

 • "Niet verwezenlijkt: Mortselsesteenweg en Gellyncklaan"
  > Het fietspad in de Mortselsesteenweg en de volledige Gellyncklaan werden deze legislatuur afgewerkt.

 • "Daarom betreuren we het dat het huidige bestuur hardnekkig blijft vasthouden aan de minimumbreedte (150 cm) van de nieuwe/vernieuwde fietspaden"
  > In de Beukenlaan werd het fietspad deze legislatuur verbreed van 1m20 naar 1m50. In de J.F. Gellyncklaan kwam er een tweerichtingsfietspad van 2m40. (zie luik Comfortmeting)

 • "Een andere vaststelling is dat men steeds weer voor betonklinkers kiest (i.p.v. asfalt) onder het mom dat de nutsmaatschappijen in dat verband vragende partij zijn."
  > Deze legislatuur werd het fietspad van de Beukenlaan verbreed met klinkers en kreeg het fietspad in de J.F. Gellyncklaan mooie asfalt. In de J.F. Gellyncklaan werden te laat aangevraagde werken van de nutsmaatschappijen zelfs niet toegestaan ter bescherming van de nieuwe asfalt. Een pluim voor onze gemeente!

 • "En dat terwijl alle scholen (directie, personeel en vele ouders en kinderen) vragende partij zijn om de auto's zo veel mogelijk te weren uit de onmiddellijke schoolomgeving."
  > De Onderwijsstraat aan de Rodenbachschool werd grotendeels een schoolstraat en ook het pleintje vooraan de Onderwijsstraat wordt momenteel heraangelegd in de hoop ook dit deel autoluwer te maken. We zijn in blijde verwachting van een opvolger.

 • "In weerwil van de besparingen vanwege de spoorwegmaatschappij kan door het financieel engagement van Hove (en de andere gemeenten) het Fietspunt blijven bestaan."
  > Het fietspunt biedt nog steeds zijn diensten aan in ons station. We hebben geen cijfers over het gebruik ervan.

 • "De laatste jaren worden er ernstige inspanningen geleverd om bij sneeuw of ijzel de belangrijkste fietsroutes zo snel mogelijk sneeuw- of ijsvrij te maken."
  > Ook dat werd naar ons weten goed opgevolgd deze legislatuur

Zoals hierboven ook al meegegeven zagen we in onze gemeente een mooie evolutie van fietspaden met klinkers in Geelhandlaan naar fietspaden in asfalt. Ze waren nog smal in de Leliestraat, maar ondertussen breder in de J.F. Gellyncklaan. Mede dankzij onze input zit hier een positieve evolutie in. We kregen ook verspreid over de gemeenten verschillende fietsstraten. De zone 30 groeide ook en we hebben in onze gemeente overal het principe van voorrang aan rechts. Op zich positieve maatregelen, al vragen wij ons soms af binnen welk kader deze vallen. Waar zijn er fietspaden nodig? Wat is de samenhang tussen de fietsstraten? Hoe signaleren we deze op een duidelijke manier? Welke hiërarchie zit er in ons wegennet? Wat is het verschil tussen de leefbuurten/woonwijken en de doorgaande wegen? We hebben hiervoor echt nood aan een onderbouwde mobiliteitsvisie.

De voorbije legislatuur hadden wij drie profielen die verantwoordelijk waren voor mobiliteit. De eerste drie jaren was de burgemeester verantwoordelijk, daarna was dezelfde persoon als schepen verantwoordelijke voor mobiliteit en het laatste jaar kregen we een nieuwe mobiliteitsschepen. Op zich niet zo goed voor een consequent beleid, al zagen we dus wel evolutie in een aantal maatregelen. Voor de volgende legislatuur hopen wij wel op een sterke schepen die een duidelijk visie naar voren schuift en hiervoor volop gaat. Onze buurgemeente Boechout werd al voor de 4e keer de fietsgemeente van Vlaanderen. Volhouden is het waard en het goede voorbeeld ligt naast de deur.

We weten er niet zo veel van, maar de samenwerking met provincie en het AWV lijkt tamelijk ok. Al kon het proefproject voor de Donderbrug veel beter aangepakt worden om tot een doortastender resultaat te leiden. Het is alleszins belangrijk dat de gemeente samen met de provincie zorgt voor een grote kwaliteitssprong op de F1. Op de N1 gebeurt er momenteel alvast een kwaliteitssprong van de fietspaden.

Het beleidsplan Ruimte is in volle opmaak. Om fietsverplaatsingen interessant te houden is nabijheid cruciaal. Hou daarom nieuwe ontwikkelingen binnen het reeds bebouwde gebied. Denser in het centrum, niets extra daarbuiten. Hove is rijk aan horeca en winkels. Hou dat zo. Daarvoor moet dus niet te veel veranderd worden, het is een instandhouding. Voor onze lokale handel is de fiets des te interessanter. Hou een enquête hoe men vandaag naar ons centrum komt en waarom. Van daaruit kunnen er dan acties geformuleerd worden voor een verdere modal shift.

Tot slot nog een belangrijk item. Hove heeft een eigen technische dienst die voldoende is uitgerust om zelf werken uit te voeren. Onze gemeente kan op die manier snel eenvoudige knelpunten aanpakken die soms wel grote kwaliteitsverbeteringen met zich meebrengen. Dat is een ontzettend belangrijke waarde die absoluut behouden moet blijven.

In het fietsrapport van 2012 vroegen we naar meer doortastendheid. In 2018 was er duidelijk 'een tandje bijgestoken'. En dat is ook nu weer het geval. De maatregelen voor de fietsers gaan er steeds op vooruit. Wij zullen natuurlijk blijven ijveren voor meer. (zie ook ons fietsmemorandum)

In het fietsrapport van 2012 vroegen we naar meer betrokkenheid als Fietsersbondafdeling. Ook in het fietsrapport van 2018 gaven we aan 'niet overbevraagd' geweest te zijn. Deze legislatuur merkten we dat onze feedback die we de voorbije jaren achter de schermen gaven, wel in acht werd genomen. Nog steeds is er echter geen echte betrokkenheid. Wij blijven vragende partij om bevraagd te worden op een werkbare manier voor beide partijen.

Voor een consequent fietsbeleid vragen wij de opmaak van een mobiliteitsplan, een fietsactieplan, een verkeersstructuurschets, een visie, … (what's in a name). Wij zijn ervan overtuigd dat de fiets een belangrijke meerwaarde is voor de Hovenaar en de waarde aanzienlijk versterkt kan worden door het nieuwe bestuur.